CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 316 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 HTX_2019_09 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Kế hoạch & đầu tư
92 DKKD_2019_H01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
93 HTX_2019_10 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
94 QLNN_14 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Qũy Nội vụ
95 HTX_2019_11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
96 HTX_2019_12 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
97 HTX_2019_13 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
98 XD13 Chủ trương đầu tư công trình (Dự án) Xây dựng
99 HTX_2019_14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
100 CTH14 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Công thương
101 HTX_2019_15 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
102 CTH15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ. Công thương
103 CTH15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Công thương
104 CTH15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ. Công thương
105 HTX_2019_16 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư