CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 317 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
316 VSATTP_2017_03 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức Y tế
317 VSATTP_2017_04 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân Y tế