CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 299 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
271 dd_2019_24 Thủ tục Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Tài nguyên & Môi trường
272 dd_2019_25 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Tài nguyên & Môi trường
273 dd_2019_26 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Tài nguyên & Môi trường
274 TT_2016_H01 Xử lý đơn tại cấp huyện Thanh tra
275 TT_2016_H02 Tiếp công dân tại cấp huyện Thanh tra
276 TT_2016_H03 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Thanh tra
277 TT_2016_H04 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Thanh tra
278 TT_2016_H05 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Thanh tra
279 TT_2016_H06 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra
280 TT_2016_H07 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra
281 TT_2016_H08 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Thanh tra
282 TT_2016_H09 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh tra
283 TT_2016_H10 Thủ tục thực hiện việc giải trình Thanh tra
284 XD_2019_01 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh. Xây dựng
285 XD_2019_02 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. Xây dựng