CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 271 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 TC02 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư Tài chính
32 DD_2018_02 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Tài nguyên & Môi trường
33 QS_X03 Cấp giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự phạm vi ngoài huyện Quân sự quốc phòng
34 DD_2018_03 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Tài nguyên & Môi trường
35 CCVC_04 Thủ tục thi tuyển công chức Nội vụ
36 QS_X04 Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ Quân sự quốc phòng
37 DD_2018_04 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Tài nguyên & Môi trường
38 HT_H05 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
39 QS_X05 Đăng ký bổ sung nghĩa vụ quân sự Quân sự quốc phòng
40 HT_H06 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
41 QS_X06 Đăng ký vắng mặt, di chuyển nghĩa vụ quân sự đối với người sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị trong phạm vi các xã thuộc huyện Quân sự quốc phòng
42 HT_H07 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
43 GDDT_2019_H17 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên. Giáo dục & Đào tạo
44 dd_2019_04 Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên & Môi trường
45 HT_H11 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Hành chính tư pháp