CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 322 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 DD_2018_09 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng ký biện pháp bảo đảm
32 HT_X09 Thủ tục đăng ký giám hộ Hành chính tư pháp
33 NN&PTNT_X09 Chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
34 GDDT_2019_H17 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên. Giáo dục & Đào tạo
35 GDPL_2018_X01 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Hành chính tư pháp
36 GDPL_2018_X02 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Hành chính tư pháp
37 HG_H01 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Hành chính tư pháp
38 HG_X01 Bầu hòa giải viên Hành chính tư pháp
39 HG_X02 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải Hành chính tư pháp
40 HG_X03 Thôi làm hòa giải viên Hành chính tư pháp
41 HG_X04 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Hành chính tư pháp
42 HT_X10 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hành chính tư pháp
43 HT_X17 Thủ tục cấp bản sao trích lục Hộ tịch Hành chính tư pháp
44 NCC01 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra; Lao động thương binh & xã hội
45 NCC02 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Lao động thương binh & xã hội