CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 124 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 VL_2020_14 Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm – An toàn lao động
92 VL_2020_15 Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm – An toàn lao động
93 VL_2020_16 Thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Việc làm – An toàn lao động
94 VL_2020_19 Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việc làm – An toàn lao động
95 VL_2020_20 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm – An toàn lao động
96 VL_2020_21 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm – An toàn lao động
97 VL_2020_28 Thủ tục khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Việc làm – An toàn lao động
98 VL_2020_29 Thủ tục khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Việc làm – An toàn lao động
99 VL_2020_01 Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm – An toàn lao động
100 VL_2020_02 Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm – An toàn lao động
101 VL_2020_05 Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Việc làm – An toàn lao động
102 VL_2020_06 Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Việc làm – An toàn lao động
103 VL_2020_07 Thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề Việc làm – An toàn lao động
104 VL_2020_10 Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Việc làm – An toàn lao động
105 VL_2020_22 Thủ tục đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Việc làm – An toàn lao động