CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 124 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 NCC_2020_29 Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công
77 NCC_2020_30 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công
78 NCC_2020_31 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công
79 NCC_2020_32 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Người có công
80 NCC_2020_33 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Người có công
81 PCTNXH_2020_01 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
82 PCTNXH_2020_02 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
83 PCTNXH_2020_03 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
84 PCTNXH_2020_04 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
85 PCTNXH_2020_05 Thủ tục đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
86 PCTNXH_2020_06 Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy Phòng chống tệ nạn xã hội
87 TCCB_2020_01 Thủ tục xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức cán bộ
88 VL_2020_11 Thủ tục thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Việc làm – An toàn lao động
89 VL_2020_12 Thủ tục tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định Việc làm – An toàn lao động
90 VL_2020_13 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm – An toàn lao động