CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 124 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 GDNN_2020_21 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
32 GDNN_2020_15 Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp
33 GDNN_2020_22 Thủ tục giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp
34 GDNN_2020_23 Thủ tục đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp
35 GDNN_2020_24 Thủ tục cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
36 GDNN_2020_25 Thủ tục cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục nghề nghiệp
37 GDNN_2020_26 Thủ tục công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục nghề nghiệp
38 GDNN_2020_27 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập Giáo dục nghề nghiệp
39 LD_2020_01 Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
40 LD_2020_09 Thủ tục đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
41 LD_2020_04 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
42 LD_2020_05 Thủ tục gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
43 LD_2020_06 Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
44 LD_2020_07 Thủ tục thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
45 LD_2020_02 Thủ tục xếp hạng công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội