CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 90 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 BVMT_2019_15 Thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo ĐTM cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Bảo vệ môi trường
62 DD_2019_15 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. Đất đai
63 KS_2019_15 Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản. Tài nguyên khoáng sản
64 TNN_2019_15 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Tài nguyên nước
65 BVMT_2019_16 Thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo ĐTM cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Bảo vệ môi trường
66 DD_2019_16 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đất đai
67 KS_2019_16 Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình. Tài nguyên khoáng sản
68 TNN_2019_16 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Tài nguyên nước
69 BVMT_2019_17 Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH). Bảo vệ môi trường
70 DD_2019_17 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Đất đai
71 BVMT_2019_18 Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH). Bảo vệ môi trường
72 DD_2019_18 Đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đã cấp. Đất đai
73 DD_2019_19 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện. Đất đai
74 DD_2019_20 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Đất đai
75 DD_2019_21 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai