CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6745 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 ODA_2019_01 Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN); Đầu tư bằng nguồn vốn triển khai chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)
62 HTDDNV&N_2019_01 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Hỗ Trợ Doanh Nghiệp nhỏ Và Vừa
63 TLVHDDN_2019_01 Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
64 TLVHDDN_2019_06 Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
65 DKDN_2019_01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. Đăng ký doanh nghiệp
66 DKDN_2019_60 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp
67 LH_HTX_2019_01 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Liên hiệp Hợp tác xã
68 XNC_01 Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) Xuất nhập cảnh
69 VL_2020_31 Thủ tục hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động An toàn, vệ sinh lao động
70 ATVS_2020_01 Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Chi phí giám định thương tật, bệnh tật; trợ cấp hằng tháng hoặc một lần; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động; đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng An toàn, vệ sinh lao động
71 BTXH_2020_01 Thủ tục thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bảo trợ xã hội
72 BTXH_2020_02 Thủ tục tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bảo trợ xã hội
73 BTXH_2020_03 Thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
74 BTXH_2020_04 Thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
75 BTXH_2020_11 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội