CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6738 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
6691 dd_2019_25 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Tài nguyên & Môi trường
6692 dd_2019_26 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Tài nguyên & Môi trường
6693 dd_2019_27 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận Tài nguyên & Môi trường
6694 dd_2019_X01 Hòa giải tranh chấp đất đai. Tài nguyên & Môi trường
6695 TT_2016_H01 Xử lý đơn tại cấp huyện Thanh tra
6696 TT_2016_H02 Tiếp công dân tại cấp huyện Thanh tra
6697 TT_2016_H03 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Thanh tra
6698 TT_2016_H04 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Thanh tra
6699 TT_2016_H05 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Thanh tra
6700 TT_2016_H06 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra
6701 TT_2016_H07 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra
6702 TT_2016_H08 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Thanh tra
6703 TT_2016_H09 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh tra
6704 TT_2016_H10 Thủ tục thực hiện việc giải trình Thanh tra
6705 TT_2016_X01 Xử lý đơn tại cấp xã Thanh tra