CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6711 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
6676 TT_2016_H09 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh tra
6677 TT_2016_H10 Thủ tục thực hiện việc giải trình Thanh tra
6678 TT_2016_X01 Xử lý đơn tại cấp xã Thanh tra
6679 TT_2016_X02 Tiếp công dân tại cấp xã Thanh tra
6680 TT_2016_X03 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Thanh tra
6681 TT_2016_X04 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Thanh tra
6682 TT_2016_X05 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Thanh tra
6683 TT_2016_X06 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập. Thanh tra
6684 TT_2016_X07 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập. Thanh tra
6685 TT_2016_X08 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình. Thanh tra
6686 TT_2016_X09 Thủ tục thực hiện việc giải trình. Thanh tra
6687 VH01 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Văn hóa
6688 VH02 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa
6689 VH03 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Văn hóa
6690 VH04 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Văn hóa