CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6738 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
6661 TDKT_2018_06 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Nội vụ
6662 TDKT_2018_07 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Nội vụ
6663 TDKT_2018_08 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Nội vụ
6664 TDKT_2018_X01 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụ
6665 TDKT_2018_X02 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Nội vụ
6666 TDKT_2018_X03 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Nội vụ
6667 TDKT_2018_X04 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Nội vụ
6668 TDKT_2018_X05 Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Nội vụ
6669 BVMT_2019_X02 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tài nguyên & Môi trường
6670 BVMT_2019_X03 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Tài nguyên & Môi trường
6671 BVMT_2019_X04 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Tài nguyên & Môi trường
6672 BVMT_2019_X05 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. Tài nguyên & Môi trường
6673 dd_2019_01 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện. Tài nguyên & Môi trường
6674 dd_2019_02 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư mà phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thủ tục này chỉ thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất. Tài nguyên & Môi trường
6675 dd_2019_05 Thủ tục Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Tài nguyên & Môi trường