CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6738 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
6631 TE_2020_02 Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Lao động thương binh & xã hội
6632 TE_2020_X01 Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Lao động thương binh & xã hội
6633 TE_2020_X02 Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Lao động thương binh & xã hội
6634 TE_2020_X03 Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Lao động thương binh & xã hội
6635 TE_2020_X04 Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Lao động thương binh & xã hội
6636 TE_2020_X05 Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Lao động thương binh & xã hội
6637 TE_2020_X06 Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Lao động thương binh & xã hội
6638 VL_2020_01 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Lao động thương binh & xã hội
6639 NN&PTNT03 Bố trí ổn định dân cư trong nội vùng dự án (trong nội huyện). Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6640 NN&PTNT04 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6641 NN&PTNT05 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6642 NN&PTNT06 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6643 NN&PTNT_X07 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6644 NN_2019_01 Hỗ trợ dự án liên kết Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6645 NN_2019_01 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn