CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2070 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2011 TC_2018_11 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Tài chính
2012 TC_2018_12 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Tài chính
2013 TC_2018_13 Quyết định thanh lý tài sản công Tài chính
2014 TC_2018_14 Quyết định tiêu hủy tài sản công Tài chính
2015 TC_2018_15 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại Tài chính
2016 TC_2018_16 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Tài chính
2017 TC_2018_17 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Tài chính
2018 TC_2018_18 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Tài chính
2019 TNN_2019_01 Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất. Tài nguyên & Môi trường
2020 TNN_2019_02 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh. Tài nguyên & Môi trường
2021 dd_2019_01 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện. Tài nguyên & Môi trường
2022 dd_2019_02 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư mà phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thủ tục này chỉ thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất. Tài nguyên & Môi trường
2023 dd_2019_03 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Tài nguyên & Môi trường
2024 dd_2019_04 Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên & Môi trường
2025 dd_2019_05 Thủ tục Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Tài nguyên & Môi trường