CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2076 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1996 TCHCDVSNCN_02 Thủ tục Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ
1997 TCHCDVSNCN_03 Thủ tục Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ
1998 TDKT_2018_01 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụ
1999 TDKT_2018_02 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Nội vụ
2000 TDKT_2018_03 Tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Nội vụ
2001 TDKT_2018_04 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Nội vụ
2002 TDKT_2018_05 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Nội vụ
2003 TDKT_2018_06 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Nội vụ
2004 TDKT_2018_07 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Nội vụ
2005 TDKT_2018_08 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Nội vụ
2006 TC02 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Tài chính
2007 TC03 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư Tài chính
2008 TC_2018_02 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Tài chính
2009 TC_2018_03 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Tài chính
2010 TC_2018_04 Mua quyển hóa đơn Tài chính