CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1981 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 DD_2021_01 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 Đất đai
77 BĐKH_2019_01 Cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Biến đổi khí hậu
78 KS_2019_01 Đấu giá quyền khai thác khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Tài nguyên khoáng sản
79 KS_2021_01 Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Tài nguyên khoáng sản
80 TNN_2021_01 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước
81 VT_2019_01 Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám. Viễn thám
82 ATTP_2019_01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện. An toàn thực phẩm
83 CNDP_01 Cấp Giấy chưng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Công Nghiệp Địa Phương
84 CNN_01 Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C Công nghiệp nặng
85 CNN_2019_01 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Công nghiệp nặng
86 D_2019_01 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện đăng ký doanh nghiệp tại địa phương Điện
87 GDTM_01 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định Thương mại
88 HC_2018_01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa Chất
89 KDK_2019_01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí
90 KHCN_01 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Khoa học & Công nghệ