CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2021 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 TLVHDDN_2019_06 Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
62 DKDN_2019_01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. Đăng ký doanh nghiệp
63 DKDN_2019_60 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp
64 LH_HTX_2019_01 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Liên hiệp Hợp tác xã
65 XNC_01 Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) Xuất nhập cảnh
66 BTXH_2020_01 Thủ tục thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bảo trợ xã hội
67 BTXH_2020_02 Thủ tục tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bảo trợ xã hội
68 BTXH_2020_03 Thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
69 BTXH_2020_04 Thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
70 BTXH_2020_11 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
71 BTXH_2020_05 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
72 BTXH_2020_06 Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Bảo trợ xã hội
73 BTXH_2020_07 Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Bảo trợ xã hội
74 BTXH_2020_08 Thủ tục tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Bảo trợ xã hội
75 BTXH_2020_09 Thủ tục tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Bảo trợ xã hội