CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2123 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 MBĐ_2019_01 Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
47 MBĐ_2019_02 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
48 MBĐ_2019_03 Thay đổi mục đích sử dụng điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
49 MBĐ_2019_04 Thay đổi định mức sử dụng điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
50 MBĐ_2019_05 Thay đổi Chủ thể hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
51 MBĐ_2019_06 Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
52 MBĐ_2019_07 Cấp điện trở lại khi Khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
53 MBĐ_2019_08 Thay đổi thông tin đã đăng ký. Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
54 MBĐ_2019_09 Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
55 MBĐ_2019_10 Xử lý mất điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
56 MBĐ_2019_11 Gia hạn hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
57 MBĐ_2019_12 Chấm dứt hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
58 BVTV_2019_01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ Thực vật
59 KNKN_01 Đăng ký xây dựng mô hình thuộc Chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư Khuyến Nông, Khuyến Ngư
60 NN_2020_01 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp