CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2133 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2041 TT-HCTP_X25 Ghi chú việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi Hành chính tư pháp
2042 TG_X_2018_01 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Nội vụ
2043 TG_X_2018_02 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Nội vụ
2044 TG_X_2018_03 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Nội vụ
2045 TG_X_2018_04 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Nội vụ
2046 TG_X_2018_05 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Nội vụ
2047 TG_X_2018_06 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Nội vụ
2048 TG_X_2018_07 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Nội vụ
2049 TG_X_2018_08 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Nội vụ
2050 TG_X_2018_09 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Nội vụ
2051 TG_X_2018_10 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Nội vụ
2052 QSQP_X01 Đăng ký việc hoàn thành nghĩa vụ quân sự Quân sự quốc phòng
2053 QSQP_X03 Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ Quân sự quốc phòng
2054 QSQP_X04 Đăng ký nghĩa vụ quân sự Quân sự quốc phòng
2055 QSQP_X05 Cấp giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự phạm vi ngoài huyện Quân sự quốc phòng