CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 82 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DKKD_2019_H01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
2 DKKD_2019_H02 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
3 DKKD_2019_H03 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
4 DKKD_2019_H04 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
5 DKKD_2019_H05 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
6 BTXH_2019_H01 Thủ tục hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Lao động thương binh & xã hội
7 BTXH_2019_H02 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng. Lao động thương binh & xã hội
8 CCVC_01 Thủ tục thi tuyển viên chức Nội vụ
9 QLNN_01 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội Nội vụ
10 TCHCDVSNCN_01 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ
11 VH_2018_01 Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin Truyền thông
12 VH_2018_02 Thủ tục Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin Truyền thông
13 XD_2019_04 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước). Xây dựng
14 XD_2019_07 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình. Xây dựng
15 XD_2019_08 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình. Xây dựng