CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 82 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DKKD_2019_H01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
2 DKKD_2019_H02 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
3 DKKD_2019_H03 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
4 DKKD_2019_H04 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
5 DKKD_2019_H05 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
6 BTXH_2020_01 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Lao động thương binh & xã hội
7 BTXH_2020_04 Thủ tục hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Lao động thương binh & xã hội
8 BTXH_2020_05 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Lao động thương binh & xã hội
9 BTXH_2020_11 Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lao động thương binh & xã hội
10 LD_2020_01 Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lao động thương binh & xã hội
11 NCC_2020_01 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Lao động thương binh & xã hội
12 CCVC_01 Thủ tục thi tuyển viên chức Nội vụ
13 QLNN_01 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội Nội vụ
14 TCHCDVSNCN_01 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ
15 VH_2018_01 Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin Truyền thông