CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 162 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CT_2018_H03 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Công thương
2 CT_2018_H07 Cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tai chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Công thương
3 CT_2018_H08 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán rượu tiêu dùng tai chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Công thương
4 CT_2018_H09 Cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tai chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Công thương
5 CT_2019_01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Công thương
6 CT_2019_02 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Công thương
7 CT_2019_03 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Công thương
8 GDDT_2019_X01 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. Giáo dục & Đào tạo
9 GDDT_2019_X02 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Giáo dục & Đào tạo
10 GDDT_2019_X03 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. Giáo dục & Đào tạo
11 GDDT_2019_X04 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Giáo dục & Đào tạo
12 GTVT_2017_01 Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Giao thông Vận tải
13 GTVT_2017_02 Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Giao thông Vận tải
14 GTVT_2017_03 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Giao thông Vận tải
15 GTVT_2017_04 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Giao thông Vận tải