CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 231 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CA_X01 Khai báo tạm vắng Công an
2 HCTPH2015_01 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (cấp huyện) Hành chính tư pháp
3 BHXH_H_2020_01 Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý Lao động thương binh & xã hội
4 QS_X01 Đăng ký nghĩa vụ quân sự Quân sự quốc phòng
5 dd_2019_03 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Tài nguyên & Môi trường
6 TT_2016_X01 Xử lý đơn tại cấp xã Thanh tra
7 TT_2016_X02 Tiếp công dân tại cấp xã Thanh tra
8 TT_2016_X03 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Thanh tra
9 TT_2016_X04 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Thanh tra
10 TT_2016_X05 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Thanh tra
11 TT_2016_X06 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập. Thanh tra
12 TT_2016_X07 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập. Thanh tra
13 TT_2016_X08 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình. Thanh tra
14 TT_2016_X09 Thủ tục thực hiện việc giải trình. Thanh tra
15 HCTPH2015_02 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (cấp huyện) Hành chính tư pháp