CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 321 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DD_2018_01 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Đăng ký biện pháp bảo đảm
2 HT_X01 Thủ tục đăng ký khai sinh Hành chính tư pháp
3 BTXH_2019_H01 Thủ tục hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Lao động thương binh & xã hội
4 BTXH_2019_H02 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng. Lao động thương binh & xã hội
5 BTXH_2019_H06 Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lao động thương binh & xã hội
6 LVVH_X01 Đăng ký thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản Văn hóa
7 XD_X01 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do cấp xã quản lý. Xây dựng
8 DD_2018_02 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Đăng ký biện pháp bảo đảm
9 HT_X02 Thủ tục đăng ký kết hôn Hành chính tư pháp
10 LVVH_X02 Công nhận “Gia đình văn hóa” Văn hóa
11 XD_X02 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xây dựng
12 DD_2018_03 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Đăng ký biện pháp bảo đảm
13 HT_X03 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hành chính tư pháp
14 LVVH_X03 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Văn hóa
15 XD_X03 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xây dựng