CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 275 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 LVVH_X01 Đăng ký thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản Văn hóa
2 XD_X01 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do cấp xã quản lý. Xây dựng
3 HT_X02 Thủ tục đăng ký kết hôn Hành chính tư pháp
4 LVVH_X02 Công nhận “Gia đình văn hóa” Văn hóa
5 XD_X02 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xây dựng
6 HT_X03 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hành chính tư pháp
7 LVVH_X03 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Văn hóa
8 XD_X03 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xây dựng
9 HT_X04 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hành chính tư pháp
10 XD_X04 Gia hạn giấy phép xây dựng do Uỷ ban nhân dân xã cấp. Xây dựng
11 HT_X05 Thủ tục đăng ký khai tử Hành chính tư pháp
12 XD_X05 Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xây dựng
13 HT_X06 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hành chính tư pháp
14 NN&PTNT_X06 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
15 HT_X07 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Hành chính tư pháp