CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 31 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 HCTP_2018_HC01 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Hành chính tư pháp
2 HCTP_2018_HC02 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư pháp
3 HCTP_2018_HC03 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư pháp
4 DKKD_2019_H01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
5 DKKD_2019_H02 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
6 DKKD_2019_H03 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
7 DKKD_2019_H04 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
8 DKKD_2019_H05 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
9 HTX_2019_01 Đăng ký thành lập hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
10 HTX_2019_02 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Kế hoạch & đầu tư
11 HTX_2019_03 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
12 HTX_2019_04 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Kế hoạch & đầu tư
13 HTX_2019_05 Đăng ký khi hợp tác xã chia. Kế hoạch & đầu tư
14 HTX_2019_06 Đăng ký khi hợp tác xã tách Kế hoạch & đầu tư
15 HTX_2019_07 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Kế hoạch & đầu tư