CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 335 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DD_2018_01 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Đăng ký biện pháp bảo đảm
2 HCTP_X28 Chuyển giao quyết định bồi thường Hành chính tư pháp
3 HG_X01 Bầu hòa giải viên Hành chính tư pháp
4 dd_2019_X01 Hòa giải tranh chấp đất đai. Tài nguyên & Môi trường
5 VH01 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Văn hóa
6 VH05 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa
7 VH06 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa
8 VH07 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa
9 VSATTP_2017_03 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức Y tế
10 VSATTP_2017_04 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân Y tế
11 DD_2018_02 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Đăng ký biện pháp bảo đảm
12 HG_X02 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải Hành chính tư pháp
13 DD_2018_03 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Đăng ký biện pháp bảo đảm
14 HCTPH2015_02 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (cấp huyện) Hành chính tư pháp
15 HG_X03 Thôi làm hòa giải viên Hành chính tư pháp