CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 426 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DD_2018_01 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Đăng ký biện pháp bảo đảm
2 GDPL_2018_H02 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện Hành chính tư pháp
3 TC01 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Tài chính
4 BVMT_2019_X01 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Tài nguyên & Môi trường
5 BVMT_2019_X02 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tài nguyên & Môi trường
6 BVMT_2019_X03 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Tài nguyên & Môi trường
7 BVMT_2019_X04 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Tài nguyên & Môi trường
8 BVMT_2019_X05 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. Tài nguyên & Môi trường
9 TNN_2019_02 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh. Tài nguyên & Môi trường
10 XD_2019_01 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh. Xây dựng
11 VSATTP_2017_01 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Y tế
12 VSATTP_2017_02 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Y tế
13 VSATTP_2017_03 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức Y tế
14 VSATTP_2017_04 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân Y tế
15 YT_2016_X01 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng cấp xã Y tế