CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 231 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BHXH_H_2020_01 Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý Lao động thương binh & xã hội
2 TC01 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Tài chính
3 BVMT_2019_X01 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Tài nguyên & Môi trường
4 BVMT_2019_X02 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tài nguyên & Môi trường
5 BVMT_2019_X03 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Tài nguyên & Môi trường
6 BVMT_2019_X04 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Tài nguyên & Môi trường
7 BVMT_2019_X05 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. Tài nguyên & Môi trường
8 COVID_2020_02 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Lao động thương binh & xã hội
9 TC02 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư Tài chính
10 COVID_2020_04 Hỗ trợ mgười lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Lao động thương binh & xã hội
11 COVID_2020_05 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Lao động thương binh & xã hội
12 QS_X07 Đăng ký vắng mặt, di chuyển nghĩa vụ quân sự đối với người sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị từ huyện này sang huyện khác Quân sự quốc phòng
13 QS_X08 Xác nhận chế độ đối với dân quân tự vệ bị ốm đau, chết Quân sự quốc phòng
14 HG_X01 Bầu hòa giải viên Hành chính tư pháp
15 HG_X02 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải Hành chính tư pháp