CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 62 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DKKD_2019_H03 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
2 BTXH_2020_04 Thủ tục hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Lao động thương binh & xã hội
3 BTXH_2020_05 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Lao động thương binh & xã hội
4 BTXH_2020_11 Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lao động thương binh & xã hội
5 NCC_2020_01 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Lao động thương binh & xã hội
6 NN03 Bố trí ổn định dân cư trong nội vùng dự án (trong nội huyện) Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
7 NN04 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
8 NN05 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
9 NN06 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
10 VH_2018_01 Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin Truyền thông
11 VH_2018_02 Thủ tục Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin Truyền thông
12 VH01 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Văn hóa
13 VH03 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Văn hóa
14 VH04 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Văn hóa
15 VH05 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa