CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 335 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BHXH_H_01 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Bảo hiểm xã hội
2 TG_X_2018_01 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Nội vụ
3 BVMT_2019_X01 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Tài nguyên & Môi trường
4 BVMT_2019_X02 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tài nguyên & Môi trường
5 BVMT_2019_X03 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Tài nguyên & Môi trường
6 BVMT_2019_X04 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Tài nguyên & Môi trường
7 TNN_2019_02 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh. Tài nguyên & Môi trường
8 VSATTP_2017_01 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Y tế
9 VSATTP_2017_02 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Y tế
10 VSATTP_2017_03 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức Y tế
11 VSATTP_2017_04 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân Y tế
12 TG_X_2018_02 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Nội vụ
13 TG_X_2018_03 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Nội vụ
14 CCVC_04 Thủ tục thi tuyển công chức Nội vụ
15 TG_X_2018_04 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Nội vụ