CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 214 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DD_2018_01 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Đăng ký biện pháp bảo đảm
2 BTXH_2019_01 Thủ tục hỗ trợ kinh phí điện táng, hoả táng Lao động thương binh & xã hội
3 TC_2018_X09 Quyết định tiêu hủy tài sản công - cấp xã Tài chính
4 TC_2018_X10 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại - cấp xã Tài chính
5 TC_2018_X11 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê - cấp xã Tài chính
6 TC_2018_X12 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc - cấp xã Tài chính
7 TC_2018_X13 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án - cấp xã Tài chính
8 VSATTP_01 Đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Y tế
9 VSATTP_02 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Y tế
10 DD_2018_02 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Đăng ký biện pháp bảo đảm
11 DD_2018_03 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Đăng ký biện pháp bảo đảm
12 DD_2018_04 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Đăng ký biện pháp bảo đảm
13 DD_2018_05 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Đăng ký biện pháp bảo đảm
14 DD_2018_06 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Đăng ký biện pháp bảo đảm
15 DD_2018_07 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng ký biện pháp bảo đảm