CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 10 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 GQKN_01 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại
2 GQTC_01 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Giải quyết tố cáo
3 PCTN_01 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng,chống tham nhũng
4 TCD_01 Tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân
5 XLD_01 Lĩnh vực xử lý đơn Xử lý đơn
6 GQKN_02 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại
7 PCTN_02 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng,chống tham nhũng
8 PCTN_03 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng,chống tham nhũng
9 PCTN_04 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng,chống tham nhũng
10 PCTN_05 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng,chống tham nhũng