CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 17 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002206.000.00.00.H31 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước Tin học và Thống kê
2 2.002206.000.00.00.H31. Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách Tin học và Thống kê
3 2.002206.000.00.00.H31.. Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho dự án đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư Tin học và Thống kê
4 2.002206.000.00.00.H31.... Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư giai đoạn thực hiện dự án Tin học và Thống kê
5 1.006221.000.00.00.H31 Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp Quản lý công sản
6 2.002206.000.00.00.H31... Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tin học và Thống kê
7 2.002206.000.00.00.H31..... Đăng ký chuyển giai đoạn dự án đầu tư Tin học và Thống kê
8 1.005416.000.00.00.H31 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý công sản
9 1.005417.000.00.00.H31 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Quản lý công sản
10 1.005424.000.00.00.H31 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Quản lý công sản
11 1.005425.000.00.00.H31 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Quản lý công sản
12 1.005432.000.00.00.H31 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Quản lý công sản
13 1.005433.000.00.00.H31 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Quản lý công sản
14 1.006339.000.00.00.H31 Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Quản lý công sản
15 1.006343.000.00.00.H31 Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Quản lý công sản