CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TB_2019_03 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Trang thiết bị y tế
2 TB_2019_04 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A Trang thiết bị y tế
3 TB_2019_05 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B,C, D Trang thiết bị y tế