CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 15 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CC_02 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công chứng
2 CC_04 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng
3 CC_06 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng
4 CC_07 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng
5 CC_09 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự Công chứng
6 CC_11 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Công chứng
7 CC_12 Cấp lại Thẻ công chứng viên Công chứng
8 CC_15 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Công chứng
9 CC_17 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) Công chứng
10 CC_19 Hợp nhất Văn phòng công chứng Công chứng
11 CC_20 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Công chứng
12 CC_21 Sáp nhập Văn phòng công chứng Công chứng
13 CC_22 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Công chứng
14 CC_23 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Công chứng
15 CC_24 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Công chứng