CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 87 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DG_01 Thủ tục cấp thẻ Đấu giá viên Bán đấu giá tài sản
2 DG_2017_01 Thủ tục đăng ký danh sách đấu giá viên Bán đấu giá tài sản
3 CT01 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng Thực
4 BPBD_2018_01 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Đăng ký biện pháp bảo đảm
5 HG_2018_01 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại
6 QTV_01 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
7 TTTM_01 Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mại
8 CT02 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng Thực
9 BPBD_2018_02 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Đăng ký biện pháp bảo đảm
10 HG_2018_02 Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp Hòa giải thương mại
11 QT_2018_02 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch
12 QTV_02 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
13 TGPL_2018_02 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Trợ giúp pháp lý
14 TTTM_02 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mại
15 CT03 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng Thực