CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 150 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DG_01 Thủ tục cấp thẻ Đấu giá viên Bán đấu giá tài sản
2 DG_2017_01 Thủ tục đăng ký danh sách đấu giá viên Bán đấu giá tài sản
3 BTNN_2018_01 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước
4 CT01 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng Thực
5 BPBD_2018_01 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Đăng ký biện pháp bảo đảm
6 GĐTP_01 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Giám Định Tư Pháp
7 HG_2018_01 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại
8 LS_01 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật Sư
9 NCN_01 Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi
10 PBGDPL_01 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Phổ biến, giáo dục pháp luật
11 QTV_01 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
12 TGPL_2018_01 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
13 TTTM_01 Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mại
14 DG_02 Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản
15 BTNN_2018_02 xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước