CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 91 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DT_2019_01 Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất Đấu thầu
2 DTVNN_2019_01 Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ. Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
3 DTTVN_2019_01 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Đầu tư tại Việt Nam
4 ODA_2019_01 Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN); Đầu tư bằng nguồn vốn triển khai chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)
5 HTDDNV&N_2019_01 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Hỗ Trợ Doanh Nghiệp nhỏ Và Vừa
6 TLVHDDN_2019_01 Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
7 TLVHDDN_2019_06 Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
8 LH_HTX_2019_01 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Liên hiệp Hợp tác xã
9 DT_2019_02 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất Đấu thầu
10 DTVNN_2019_02 Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ. Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
11 DTTVN_2019_02 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Đầu tư tại Việt Nam
12 ODA_2019_02 Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN); Đầu tư bằng nguồn vốn triển khai chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)
13 HTDDNV&N_2019_02 Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Hỗ Trợ Doanh Nghiệp nhỏ Và Vừa
14 TLVHDDN_2019_02 Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý. Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
15 TLVHDDN_2019_07 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội