CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 54 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BVTV_2019_01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ Thực vật
2 KNKN_01 Đăng ký xây dựng mô hình thuộc Chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư Khuyến Nông, Khuyến Ngư
3 PTNT_2018_01 Cấp giấy chứng nhận công nhận làng nghề Phát triển nông thôn
4 PTNT_2019_01 Hỗ trợ dự án liên kết Phát triển nông thôn
5 QLCLXDCT_2019_01 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quản lý chất lượng xây dựng công trình
6 TL_2019_01 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy lợi
7 TS_01 Cấp Giấy Chứng nhận cho các cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản Thủy sản
8 BVTV_2019_02 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ Thực vật
9 KNKN_02 Dự án Khí sinh học (KSH) Khuyến Nông, Khuyến Ngư
10 CCKL_02 Đóng dấu búa kiểm lâm. Kiểm lâm
11 PTNT_2018_02 Cấp giấy chứng nhận công nhận nghề truyền thống Phát triển nông thôn
12 TL_2019_02 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thủy lợi
13 TS_02 Tiếp nhận hồ sơ đãng ký, ra thông báo tiếp nhận công bố hợp quy Thủy sản
14 PTNT_2018_03 Cấp giấy chứng nhận làng nghề truyền thống Phát triển nông thôn
15 TL_2019_03 Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy lợi