CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 14 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CCDM_2019_01 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp Dịch vụ cung cấp điện mới
2 CCDM_2019_02 Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV) Dịch vụ cung cấp điện mới
3 MBĐ_2019_01 Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
4 MBĐ_2019_02 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
5 MBĐ_2019_03 Thay đổi mục đích sử dụng điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
6 MBĐ_2019_04 Thay đổi định mức sử dụng điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
7 MBĐ_2019_05 Thay đổi Chủ thể hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
8 MBĐ_2019_06 Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
9 MBĐ_2019_07 Cấp điện trở lại khi Khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
10 MBĐ_2019_08 Thay đổi thông tin đã đăng ký. Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
11 MBĐ_2019_09 Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
12 MBĐ_2019_10 Xử lý mất điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
13 MBĐ_2019_11 Gia hạn hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
14 MBĐ_2019_12 Chấm dứt hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.