CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 16 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BVMT_01 Xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Bảo vệ môi trường
2 LD_01 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Lao động
3 DTTVN_05 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Đầu tư tại Việt Nam
4 DTTVN_07 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
5 DTTVN_08 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư). Đầu tư tại Việt Nam
6 QLQHXD_08 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Quản lý quy hoạch và xây dựng
7 DTTVN_12 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. Đầu tư tại Việt Nam
8 DTTVN_13 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài. Đầu tư tại Việt Nam
9 DTTVN_14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
10 DTTVN_15 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đầu tư tại Việt Nam
11 DTTVN_17 Giãn tiến độ đầu tư. Đầu tư tại Việt Nam
12 DTTVN_18 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. Đầu tư tại Việt Nam
13 DTTVN_19 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Đầu tư tại Việt Nam
14 DTTVN_20 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư tại Việt Nam
15 DTTVN_21 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư tại Việt Nam