CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 278 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (cấp huyện) Hành chính tư pháp
2 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (cấp huyện) Hành chính tư pháp
3 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Hành chính tư pháp
4 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư pháp
5 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Hành chính tư pháp
6 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
7 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
8 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
9 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
10 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hành chính tư pháp
11 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hành chính tư pháp
12 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
13 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
14 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư