CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 81 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CQDP01 Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Chính quyền địa phương
2 CC01 Thủ tục xét tuyển công chức Công chức
3 QLNN01 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội cấp sở Nội vụ - QLNN chuyên ngành, hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện
4 QLNNVCTTN01 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh QLNN về Công tác thanh niên
5 TG_2018_01 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động trong tỉnh. QLNN về Tôn giáo
6 TDKT_2018_01 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh QLNN về Thi đua, Khen thưởng
7 VTLT01 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc QLNN về Văn thư, Lưu trữ
8 TCHC_T01 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh Nội vụ - Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
9 VC01 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Viên chức
10 CC02 Thủ tục thi tuyển công chức Công chức
11 QLNN02 Thủ tục thành lập Hội Nội vụ - QLNN chuyên ngành, hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện
12 QLNNVCTTN02 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh QLNN về Công tác thanh niên
13 TG_2018_02 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động trong tỉnh. QLNN về Tôn giáo
14 TG_2018_32. Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện trong tỉnh QLNN về Tôn giáo
15 TDKT_2018_02 Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh QLNN về Thi đua, Khen thưởng