CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 143 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DT_2019_01 Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất Đấu thầu
2 DTVNN_2019_01 Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ. Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
3 DTTVN_2019_01 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Đầu tư tại Việt Nam
4 ODA_2019_01 Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN); Đầu tư bằng nguồn vốn triển khai chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)
5 HTDDNV&N_2019_01 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Hỗ Trợ Doanh Nghiệp nhỏ Và Vừa
6 TLVHDDN_2019_01 Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
7 TLVHDDN_2019_06 Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
8 DKDN_2019_01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. Đăng ký doanh nghiệp
9 DKDN_2019_60 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp
10 LH_HTX_2019_01 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Liên hiệp Hợp tác xã
11 XNC_01 Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) Xuất nhập cảnh
12 DT_2019_02 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất Đấu thầu
13 DTVNN_2019_02 Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ. Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
14 DTTVN_2019_02 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Đầu tư tại Việt Nam
15 ODA_2019_02 Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN); Đầu tư bằng nguồn vốn triển khai chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)