CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 90 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BVMT_2019_01 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Bảo vệ môi trường
2 DD_2019_01 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004. Đất đai
3 KTTV_2019_01 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Khí tượng thủy văn
4 KS_2019_01 Đấu giá quyền khai thác khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò. Tài nguyên khoáng sản
5 TNN_2019_01 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước
6 VT_2019_01 Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám. Viễn thám
7 BVMT_2019_02 Thẩm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Bảo vệ môi trường
8 DD_2019_02 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo Đất đai
9 KTTV_2019_02 Thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Khí tượng thủy văn
10 KS_2019_02 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. Tài nguyên khoáng sản
11 TNN_2019_02 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm. Tài nguyên nước
12 BVMT_2019_03 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án. Bảo vệ môi trường
13 DD_2019_03 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh Đất đai
14 KTTV_2019_03 Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Khí tượng thủy văn
15 KS_2019_03 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. Tài nguyên khoáng sản