CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 90 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004. Đất đai
2 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Bảo vệ môi trường
3 Đấu giá quyền khai thác khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò. Tài nguyên khoáng sản
4 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước
5 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Khí tượng thủy văn
6 Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám. Viễn thám
7 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo Đất đai
8 Thẩm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Bảo vệ môi trường
9 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. Tài nguyên khoáng sản
10 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm. Tài nguyên nước
11 Thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Khí tượng thủy văn
12 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh Đất đai
13 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án. Bảo vệ môi trường
14 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. Tài nguyên khoáng sản
15 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm. Tài nguyên nước