CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 84 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.005741.000.00.00.H31 Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Bảo vệ môi trường
2 1.008675.000.00.00.H31 Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ Bảo vệ môi trường
3 1.008682.000.00.00.H31 Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Bảo vệ môi trường
4 1.004249.000.00.00.H31 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại Bảo vệ môi trường
5 1.004141.000.00.00.H31 Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án) Bảo vệ môi trường
6 1.004688.000.00.00.H31 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004. Đất đai
7 1.000987.000.00.00.H31 Cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Biến đổi khí hậu
8 1.004434.000.00.00.H31 Đấu giá quyền khai thác khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Tài nguyên khoáng sản
9 1.004232.000.00.00.H31 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước
10 2.001770.000.00.00.H31 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành Tài nguyên nước
11 1.009669.000.00.00.H31 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành Tài nguyên nước
12 VT_2021_01 Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám. Viễn thám
13 1.004217.000.00.00.H31 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo Đất đai
14 1.000970.000.00.00.H31 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Biến đổi khí hậu
15 1.000778.000.00.00.H31 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. Tài nguyên khoáng sản