TRA CỨU VĂN BẢN BAN HÀNH
Cơ quan sử dụng
Loại văn bản
Thời gian ban hành
Tra cứu văn bản ban hành
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Cơ quan sử dụng Trích yếu Tài liệu
1 1550/QĐ-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Hưng Yên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1550_1565315723.pdf
2 1549/QĐ-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Hưng Yên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1549_1565315745.pdf
3 1310/QĐ-UBND 12/06/2019 UBND Tỉnh Hưng Yên Sở Lao động, Thương binh – Xã hội Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1310_1565317189.pdf
4 1704/QĐ-UBND 07/08/2019 UBND Tỉnh Hưng Yên Sở Giao thông Vận tải QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải 1704_1565315999.pdf
5 1092/QĐ-UBND 09/05/2019 UBND Tỉnh Hưng Yên Sở Xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng 1092_1565316636.pdf