Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN HUY HOÀNG
Mã Biên nhận : 000.11.48.H31-220123-0001
Về việc : Thủ tục đăng ký khai tử
Ngày nộp: 23/01/2022 14:23:12
Ngày hẹn trả: 23/01/2022 14:27:49
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.11.48.H31-220123-0001 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Việt Hưng