Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CHI CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
Mã Biên nhận : 000.07.40.H31-211020-0062
Về việc : Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 7301.02
Ngày nộp: 20/10/2021 10:15:14
Ngày hẹn trả: 20/10/2021 10:16:17
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.07.40.H31-211020-0062 đã trả kết quả tại UBND Phường Quang Trung