Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN THẮNG
Mã Biên nhận : 000.00.48.H31-220110-0009
Về việc : Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận
Ngày nộp: 10/01/2022 09:44:22
Ngày hẹn trả: 23/01/2022 18:21:29
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.48.H31-220110-0009 đã trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm