Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THĂNG LONG
Mã Biên nhận : 000.00.48.H31-211202-0004
Về việc : Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.
Ngày nộp: 02/12/2021 08:34:44
Ngày hẹn trả: 23/01/2022 15:42:05
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.48.H31-211202-0004 đã trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm