Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG THỊ HUYỀN
Mã Biên nhận : 000.00.47.H31-211020-0087
Về việc : Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Ngày nộp: 20/10/2021 10:16:58
Ngày hẹn trả: 20/10/2021 10:23:26
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.47.H31-211020-0087 đã trả kết quả tại UBND Xã Hưng Long