Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN MINH TÍT
Mã Biên nhận : 000.00.47.H31-211020-0086
Về việc : Thủ tục đăng ký khai sinh TRẦN BẢO ANH
Ngày nộp: 20/10/2021 10:15:50
Ngày hẹn trả: 20/10/2021 10:23:26
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.47.H31-211020-0086 đã trả kết quả tại UBND Xã Hưng Long